ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 23-03-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 15ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 15Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 23-03-2021

Άνω Λιόσια σήμερα την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 23-03-21(δια περιφοράς) ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

54

Άμεση ανάκληση Άδειας Λειτουργίας
«Ανοιχτού Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου» στη θέση Γκιουρμέζα του Δήμου Φυλής
και εξουσιοδότηση Δημάρχου Φυλής για εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες
αποτροπής λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7529/23-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Λυρίτσης Λάμπρος ……………
2. Καρποδίνη Ευαγγελία……………..