ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 24-02-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 9ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 9Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 24-02-2021

Άνω Λιόσια σήμερα την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 24-02-21(δια περιφοράς) συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

21

Επικύρωση
της αρ. 67/21 απόφασης
Ο.Ε., περί έγκρισης
της 1
ης
υποχρεωτικής αναμόρφωσης
προϋπολογισμού
οικονομικού
έτους 2021
.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4647/24-2-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..