ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 24-11-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚO 32o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 32Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24-11-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 24-11-20 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

219

Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη & η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32506/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

220

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Κάρλου Σεραφείμ για σύνταξη υπομνήματος & παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για δύο υποθέσεις ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ 1. Κατόπιν της με αρ. 2076/20 προδικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και 2. κατόπιν της με αρ. 2075/2020 προδικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32507/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

221

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Α.Μ.197/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32508/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

222

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Δημοπρασίας για τη « ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ » με Α.Μ. 307/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32509/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

223

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-19» (ΑΡ. ΜΕΛ. 212/2019), ΑΝΑΔΟΧΟΣ: STAR ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32510/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

224

Χορήγηση απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στην διάβαση πεζών επί της οδού ΣΚΑΛΚΩΤΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΗ στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32511/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

225

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2020 μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 8ου, (6/Θέσιου) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 3.596.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Κύριος του έργου: Δήμος Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32512/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

226

Έγκριση της υπ’αριθ. 305/2020 μελέτης: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΞΙ (6) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 338.251,61€ με Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32513/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

227

Έγκριση γνωμάτευσης του ΣΔΕΠΑ της 7ης Συνεδρίασης την 29 Ιουλίου 2020 για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-19» (ΑΡ. ΜΕΛ. 212/2019).

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32514/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

228

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32515/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

229

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32516/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

230

Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΡΑΤΙΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΣ με κτημ. αρ. 013201 στο Ο.Τ. 313 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ Ι της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32517/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..