ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 29-03-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 16ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 16Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 29-03-2021

            Άνω Λιόσια σήμερα την 29η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 29-03-21(δια περιφοράς) ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

55

 Καθορισμός αμοιβής της
Δικηγόρου κας Ρεντούμη Ελένης για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο
Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-03-21
.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7954/29-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

56

Ορισμός
Υπεύθυνου Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, (ΣΑΕ 055/2021), για το έργο «
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε
.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

7955/29-3-21

ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Γιώργα Ανδριάνα ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..