ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 29-09-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚO 23o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 23Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 29-09-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 29η του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 29-09-20 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

177

Τροποποίηση συστατικής πράξης
ν.π.δ.δ. «α΄ παιδικός σταθμός Φυλής».

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26584/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

178

Τροποποίηση συστατικής πράξης
ν.π.δ.δ. «α΄ παιδικός σταθμός Ζεφυρίου».

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26585/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

179

Παρατάσεις μισθωμάτων
του Δήμου Φυλής επι των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής χρήση.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26586/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

180

Έγκριση Αναγκαιότητας
και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» με Α.Μ. 113/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26587/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

181

 

Έγκριση Αναγκαιότητας
και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» με Α.Μ 35/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26588/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

182

Τροποποίηση της αρ.
282/18 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φυλής, ως προς τη διόρθωση του
ωραρίου λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φυλής
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 157/04-8-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26589/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

183

Έγκριση της υπ’ αρ.
184/2020 μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Προϋπολογισμού Μελέτης 31.999.997,93€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%).

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26590/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..