CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 33/2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ. Π. Α. 24% (74.400,00€ με Φ.Π.Α.24%)

Αναρτήθηκε στις 22/08/2022, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Άνω Λιόσια, 19/08/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 28660
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 33/2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ. Π. Α. 24% (74.400,00€ με Φ.Π.Α.24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021 (Α’ 36) και ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (60.000,00€ + Φ.Π.Α.24% 14.400,00€).

Η παρούσα σύμβαση αφορά τις εργασίες για την συντήρηση και την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Φυλής.

Ειδικότερα η εν λόγω παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει :

α) Τον εντοπισμό της βλάβης (εάν είναι απαραίτητο με τη βοήθεια σχετικής ειδικής συσκευής που διατίθεται από το Δήμο).

β) Την αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών.

γ) Την αποκατάσταση του χώρου πέριξ της βλάβης από ζημιές που πιθανόν προκλήθηκαν από την εργασία επιδιόρθωσης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλαμβάνεται της αποκατάστασης της βλάβης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον εντός 24ώρου και όχι μεγαλύτερο του 48ώρου) από την ειδοποίησή του για την ύπαρξή της.

Η συγκρότηση των συνεργείων διεξαγωγής της εργασίας (χωματουργικά μηχανήματα, τεχνικό προσωπικό κλπ) και η εξασφάλιση των απαιτούμενων υλικών, γίνεται με ευθύνη του φορέα που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι του Δήμου για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Η υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: Υδραυλικές Εργασίες (45330000-9).

Η εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με την διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (Α’ 36) και ισχύουν.

Η παρούσα υπηρεσία δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η χρονική διάρκεια της σχετικής σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην με αριθμό 33/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Φυλής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 170612 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 

     O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 170612 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)