Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 20-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 12048

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού,

για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία

«ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Α.Μ.: 82/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 96.600,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (119.784,00€ με Φ.Π.Α.24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 96.600,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (119.784,00€ με Φ.Π.Α.24%).

Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αποψίλωση των αυτοφυών αγριόχορτων και ανεπιθύμητης βλάστησης, σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πεζοδρόμια, ρείθρα, στις αστικές περιοχές και στα ερείσματα των οδών επικοινωνίας των διαφόρων οικιστικών περιοχών του Δήμου Φυλής. Επίσης αφορά και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94 παρ. Β/26 του Ν. 3852/2010 και την και την πυροσβεστική διάταξη, 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 όπως ισχύει. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με την ενοικίαση κατάλληλων μηχανημάτων για την καταστροφή, κοπή ή εκρίζωση αυτοφυών αγριόχορτων και ανεπιθύμητης βλάστησης. Η ενοικίαση θα γίνει γιατί ο Δήμος Φυλής δεν διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα για την εκτέλεση της εργασίας. Επίσης λόγω του περιορισμένου χρόνου που πρέπει να εκτελεστεί η εργασία (αντιπυρική περίοδος) και τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι και κατάλληλα και οι επιχειρήσεις που τα διαθέτουν να έχουν ανάλογη εμπειρία, ώστε να είναι αποτελεσματικά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 77112000-8 Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή γεωργικών μηχανημάτων με χειριστή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 96.600,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 119.784,00) και θα βαρύνει την με Κ.Α. : 30-6262.00009 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φυλής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/06/2020 και ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτην 11/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή
Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

22/05/2020

23/05/2020
και ώρα 08:00

05/06/2020
και ώρα 16:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της προεκτιμόμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., ποσού χιλίων  εννιακοσίων τριάντα δυο ευρώ 1.932,00 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι για διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 91661,1 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)