Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ : 396

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα : Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής

Από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2019 ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και η οποία συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 33427/28-8-2019 πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κας Λιάκου Ελένης του Νικολάου.

Δείτε αναλυτικά: