ΈΚΤΑΚΤΟ θέμα στην 25η Συνεδρίαση Ο.Ε. για τις 27-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 23-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 20314

                                 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Στην με αρ. 25 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία πραγματοποιείται δια περιφοράς, στις 27-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), προτείνεται, όπως ορίζει το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/10, για συζήτηση το πιο κάτω ΕΚΤΑΚTΟ  θέμα:

  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ 116/2020 απόφασης Ο.Ε και ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4m3» με συστημικό αριθμό 95206 λόγω λανθασμένης αναφοράς του ποσού προϋπολογισμού στο υπ’ αριθμ. 78/2020 τεύχος της Μελέτης της Τ.Υ.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr  για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω Εκτάκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού   COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να ακυρωθεί άμεσα.