Γνωστοποίηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη στον τομέα των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Προγραμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άνω Λιόσια 22-3-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                              Αριθ. πρωτ. 9997

                     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
                Ο Δήμαρχος Φυλής έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του 58 του Ν. 3852/2010
τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 με τις οποίες αντικαθίσταται από 19.07.2018 η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση που θα χορηγείται στο πρωτόκολλο του Δήμου, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη στον τομέα των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Προγραμμάτων που εφαρμόζει ο Δήμος, για την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά.

Το συμβουλευτικό έργο θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές
πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ξένων τίτλων που προβλέπει ο Ν. 3328/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3369/2005.

Γ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency – c2) – Θα αξιολογηθεί και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 29-3-2019 στο γραφείο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.
κ. Κοντούλα Ευθυμία τηλ. 2132042703 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής.

                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ