Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 24-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 19-02-2021
Αριθ. Πρωτ.: 4160

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 10 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-2-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:45 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (1η υποχρεωτική αναμόρφωση οικ. έτους 2021).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 3949/18-2-2021 Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ “ΛΙΒΑΔΙ”», Α.Μ. 231/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 3954/18-2-2021 Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 217/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 3953/18-2-2021 Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Π.Υ. για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ», Α.Μ. 218/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Κήρυξη του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ-ΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 55/2019 Τ.Υ. ως ΑΓΟΝΟΥ δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3952/18-2-2021 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και λήψη απόφασης για Επαναπροκήρυξή του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2296/2-2-2021 1ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 3946/18-2-2021 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 17/2020 (Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών), προϋπολογισμού 1.653.406,08 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης 20% του αρχικού Π.Υ.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 4096/19.2.2021 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 30/2020 (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ.), προϋπολογισμού 70.692,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ