Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Σ.Κ. Άνω Λιοσίων για τις 09-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Άνω Λιόσια 05-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 30524

 

               ΠΡΟΣ
Τα Μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 11 συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας, στις 9-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα πιο κάτω θέματα:

  1. Υποβολή προτάσεων προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2021, που αφορά στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων.

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου του εργαστηρίου ανάμειξης και συσκευασίας υλικών καθαρισμού με την επωνυμία ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ, που βρίσκεται επί της οδού Χρυσοβίτσας αρ.3, στο Ο.Τ.871, Π.Ε. Δροσούπολης, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

  1. Γνωμοδότηση για παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης (parking) στο όχημα με αρ. κυκλ. ΙΡΥ 1169 του Λαθουρά Μιχαήλ.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimenanoliosion@gmail.com, την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΟΣΗΣ