Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου κοινότητας Ζεφυρίου Νοέμβριος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 
Fax. 213 2038841
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΚΩΣΤΕΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ζεφύρι 11-11-2020
Αριθ. Πρωτ. 30619/06-11-2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

                    Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς η με αρ. 11η συνεδρίαση του Συμβουλίου  Κοινότητας   στις  16   ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας , σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ( Π.Ν.Π)  Α) “ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” ( ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) ” Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ( ΦΕΚ 75/Α΄/  30-3-20), με το πιο κάτω θέμα:

  1. “Υποβολή προτάσεων προς την Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου Φυλής για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2021 και υποβολή προτάσεων προς το γραφείο  κατάρτισης προϋπολογισμού  οικ. έτους  2021 που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου”.

     Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε , έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],την ψήφο σας ( υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης , λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

      Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο του 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση , θα ανακοινωθεί από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης  συνεδρίαση, μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ