Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 15-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                             Άνω Λιόσια 8-3-2019
                                                             Αριθ. Πρωτ.: 7641

 

                                    Π Ρ Ο Σ
                   Τ…………………………………………………………………………

                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 15-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.12 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (2η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2019).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ Κ.ΑΠ.Η ΖΩΦΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 52/2019 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» Α.Μ.: 80/2019 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 5929/22-2-2019 1ου Πρακτικού και υπ’ αριθ. 7454/7-3-2019 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 338/2018, προϋπολογισμού 348.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).                                                                                                                                  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 5930/22-2-2019 1ου Πρακτικού και του υπ’ αριθ. 7456/7-3-2019 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 335/2018, προϋπολογισμού 450.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ