Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 26-06-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 22-06-2020
Αριθ. Πρωτ.: 16116

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 13  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 

  1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Παπαρηγόπουλου Ανδρέα, σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών για την άσκηση αγωγής κατά των εταιριών “ENERGA & HELLAS POWER” για τόκους επί του κεφαλαίου που μας αποδόθηκε με την εφαρμογή της 1115/17 Απόφασης του Α’ 3μελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης “ENERGA & HELLAS POWER” & για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.   
  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κας Μπιθέλη Χ. Μαγδαληνής σχετικά με την « Παράσταση ενώπιων του Τμήματος Μείζονος – 7μελούς σύνθεσης Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δικάσιμο 22/6/20 σχετικά με την αίτηση αναθεώρησης για τον Διαγωνισμό Τροφίμων 2019-2022.
  1. Υποβολή αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης ποσού 63.240,00€ από τον Δήμο Φυλής προς την Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή για  την κάλυψη κόστους προμήθειας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού ενόψη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ