Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για την 29-5-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 25-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 12280

                                 

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-5-2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα παρακάτω θέματα:       

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη Έφεσης από τη Ν.Υ. του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, επί αγωγών εργαζομένων για επιδόματα αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δικηγόρος Ν.Υ. κα Ρεκουνιώτη Όλγα)

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη Έφεσης από τη Ν.Υ. του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, επί αγωγών εργαζομένων για επιδόματα αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δικηγόρος Ν.Υ. κα Ρεκουνιώτη Όλγα)

  1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 2147α, Ο.Τ. 2151α, ΚΑΙ Ο.Τ. 855Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», στο Μέτρο 2.1: Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Επικύρωση ή μη του Πρακτικού Ια της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αιτιολόγηση Χαμηλής Προσφοράς και ανάδειξη νέου προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΡΕΜΑΤΟΣ  ΣΟΥΡΕΖΑΣ  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ)», Α.Μ. 279/18       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.230.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ