CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Δ.Ε., για την 01-04-2024

Αναρτήθηκε στις 29/03/2024, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 28-03-2024
Αριθ. Πρωτ.: 10761

 ΠΡΟΣ
Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 1-4-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 17 συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση μελών Δημοτικής Επιτροπής για τις ειλημμένες αποφάσεις της Δ.Ε. κατά τις 15η & 16η Έκτακτες συνεδριάσεις δια περιφοράς, σύμφωνα με την αρ. Εγκυκλίου 374                     Α.Π.: 39135/30-5-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (πλέον Δημοτικής Επιτροπής).

  1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης Ασφαλιστικών μέτρων της Τσάμη Αναστασίας κ.λ.π. (σύνολο 9 εργαζομένων) κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 22-3-2024 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  δυνάμει της υπ’ αριθ. 719/24 Απόφασης Δημάρχου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Ε. – Δήμαρχος)

  1. Έγκριση αποδοχής δωρεάς οχήματος και θέσης σε κυκλοφορία.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία)

  1. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 12ΜΗΝΟΥ του οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.Δ/τος  17/5-15/6/1959.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση ποσού 9.260,06 στα πλαίσια της καθόδου της Ιεράς Εικόνας από την Μονή Κλειστών στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων (20/4) και στη Δ.Ε. Φυλής (27/4) του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Τέγος Ιωάννης)

  1. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 9561/19-03-2024 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 153/2022, Προϋπολογισμός Μελέτης: 74.400,00€. με Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

  1. Έγκριση Υποβολής προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ αιτήματος Τροποποίησης της Πράξης  με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 8ου 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 52/20 για την χρηματοδότηση νέας τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 8ου 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 14/2024, προϋπολογισμού 4.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη

  1. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν την κατεπείγουσα αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της Κακοκαιρίας με την ονομασία «EMIL» δυνάμει της  υπ’ αριθμ. 530/01-03-2024 Απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Συμμόρφωση στις υπ’ αριθμ. 414/2024 και 415/2024 Αποφάσεις της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 3ου κλιμακίου που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Α.Μ. 36/2023 Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ προϋπολογισμού 369.704,90€ (συμπ/νου ΦΠΑ και Δικαιώματος Προαίρεσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 367 του Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 3 του Ν. 4912/2022:

Α) Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 380/2023 Απόφασης Ο.Ε. περί «Επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 45311/24.11.2023 2ου Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” Α.Μ. 36/2023 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Β) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 408/2023 Απόφασης Ο.Ε. περί «Κατακύρωσης ή μη των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” Α.Μ. 36/2023 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 49289/19.12.2023 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού»

Γ) Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου σε συμμόρφωση της ως άνω Απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού είκοσι πέντε (-25-) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (-2-) και τεσσάρων (-4-) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού».

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ