Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για την 26-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 22-06-2020
Αριθ. Πρωτ.: 15965

                                 

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-6-2020, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13:15, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα παρακάτω θέματα:     

 

  1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Μπιθέλη Χ. Μαγδαληνή, δυνάμει των αρ. 245/20, 310/20 & 545/20  αποφάσεων του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (2η αναμόρφωση οικ. έτους 2020).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ( ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΖΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)», Α.Μ. 279/18 προϋπολογισμός μελέτης 4.230.000,00€ με Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15220/16-6-2020 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη, κατασκευή και συντήρηση διαφόρων οδών του Δήμου Φυλής» Α.Μ.207/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Αποδέσμευση Υπόλογου υπαλλήλου  από την υπ’ αριθ. 43/10-3-2020 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Φυλής

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Δ/ντρια κα Κατσανού Έλλη)

  1. Επικύρωση της αρ. 12/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Υπάλληλος ν.π.δ.δ.  κα Πατρικίου Ευσταθία)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ