Πρόσκληση 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. για την 14-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 13-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 579

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 1 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-1-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:45, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, για τη νομική στήριξη αιρετών του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 14-1-2021, δυνάμει απόφασης Δ.Σ. και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, για τη νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Φυλής, ενώπιον 1) του 19ου Πταισματοδίκη Αθήνας στη δικάσιμο της 18-1-2021 2) του Ε΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της 18-1-2021 & 3) του Ε΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της 5-3-2021 δυνάμει απόφασης Δ.Σ. και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Το κατεπείγον των θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι επείγει η ολοκλήρωση των διαδικασιών προ των ημερομηνιών των δικασίμων.