Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης τοπικού συμβουλίου κοινότητας Ζεφυρίου για τις 26/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 
Fax. 213 2038841
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΚΩΣΤΕΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ζεφύρι 21-01-2021
Αριθ. Πρωτ. 1212/19-01-2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας στις 26 Ιανουαρίου ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας , σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ( Π.Ν.Π) Α) “ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” ( ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) ” Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ( ΦΕΚ 75/Α΄/ 30-3-20), με τα πιο κάτω θέματα:

  1. Επέκταση πεζοδρομίου οδού Παπαφλέσσα στην Δ.Ε.Ζεφυρίου”.

  2. Έγκριση θέσης -στάσης (parking) ΑΜΕΑ στην οδό Ρήγα Φεραίου 29 στην Δ.Ε.Ζεφυρίου.

  3. Αξιοποίηση αδόμητων οικοπέδων για κοινωφελείς ή κοινόχρηστους χώρους.

  4. Διάνοιξη οδού 28ης Οκτωβρίου.Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών ΦΥΛΗΣ- ΠΑΝ.ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ-28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ.

  5. Δέσμευση χώρων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πλησίον Προαστιακού Σταθμού και Αιθρίου Αττικής Οδού στην Δ.Ε.Ζεφυρίου.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε , έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],την ψήφο σας ( υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης , λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο του 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση , θα ανακοινωθεί από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ