Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Ο.Ε.
για τις 08-07-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 03-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 17620

                                 

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα παρακάτω θέματα:       

 1. Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2012.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2013.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2017.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Γ/341 & Γ342 (ταξίδι Αθήνα-Βρυξέλες-Αθήνα την περίοδο 22-6/26-6-2020).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Αποδοχή πληρωμής οφειλόμενων εισφορών προς το Δήμο Φυλής της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Ο.Ε., προς τακτοποίηση των υποχρεώσεών της για την ιδιοκτησία της στο  Ο.Τ. 3038 με κτηματολογικό αριθμό 66093 (Προσδιορισμός τιμής μονάδας κατά  συμβιβασμό μετά από αίτηση του υπόχρεου) και εισήγηση  προς το Δ.Σ.  για λήψη σχετικής απόφασης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 15424/17-6-2020 1ου Πρακτικού & του υπ’ αριθμ 17626/ 3-7-2020 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Προμήθεια  «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ», Α.Μ. 83/2020  Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.821,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 15423/17-6-2020 1ου Πρακτικού & του υπ’ αριθμ. 17627/3-7-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ» Α.Μ. 81/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού  119.350,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 16549/25-6-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INFOPOINT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 22Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 52.700,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 16548/25-6-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 5/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 64.992,12€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ» Α.Μ. 68/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/2016.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ» Α.Μ. 215/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 21ης Συνεδρίασης 27-12-2019, του 2ου ΑΠΕ και της 1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ» Α.Μ. 250/17, ΑΝΑΔΟΧΟΣ “ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.” (162.994,06€).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης & τευχών διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 42/19, προϋπολογισμού μελέτης: 534.353,34 € με Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 40/17, προϋπολογισμού: 299.108,37 € με ΦΠΑ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Επικύρωση της αρ. 16/20 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

 1. Επικύρωση της αρ. 16/20 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης ισολογισμού του ν.π.δ.δ., οικ. έτους 2019.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Γιαννή Ελπίδα)

 1. Επικύρωση της αρ. 15/20 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης απολογισμού του ν.π.δ.δ., οικ. έτους 2019.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Γιαννή Ελπίδα)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ