Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 21-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 17-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 19632

                                 

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα παρακάτω θέματα:       

  1. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Διευθύντρια κα  Κοντούλα Ευθυμία)

  1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ.16991/30-6-2020 Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.43/2020 Τ.Υ., όσον αφορά τα άρθρα 1, 3 & 5 της ανωτέρω Σύμβασης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων Συνοπτικών Διαγωνισμών (άρθρο 221 παρ.11 περ.α Ν.4412/2016).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 2/16-7-2020 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Γραμματέας της Επιτροπής κα Λιόση Μαρία)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ