Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 24-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 20-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 19813

                                 

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 24 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-7-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα παρακάτω θέματα:       

  1. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗ ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 124/2016 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ. 18783/13-07-2020 1ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 18784/ 13-7-2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την  «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 94/2019 προϋπολογισμού  60.760,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ. 18779/13-07-2020 1ου Πρακτικού, υπ’ αριθμ. 18780/13-7-2020 2ου Πρακτικού και 18781/13-07-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ. 57/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού  24.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ. 18785/13-07-2020 1ου Πρακτικού, υπ’ αριθμ. 18786/13-7-2020 2ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 18787/13-07-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 58/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού  73.997,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 19397/15-7-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER                  2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» Α.Μ. 111/2020  Τ.Υ., προϋπολογισμού  74.396,28€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ