Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 27-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 23-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 20314

                                 

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 25 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

       

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.1220/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών) επί αγωγής εργαζομένων για μισθολογική διαφορά.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.7976/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ.22ο Μονομελές).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού, για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ – ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 155/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 26.000.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 15/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 265.360,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20291/23-7-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ» Α.Μ. 81/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.350,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20289/23-7-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 82/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.784,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20288/23-7-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 83/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.821,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 20292/23-7-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ