Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 5-5-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 29-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 11566

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 26 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5-5-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου, για άσκηση ανταίτησης στη συζήτηση της αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων των Σταυροπούλου Βάσως κλπ κατά του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 11-5-2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας, λόγω παράτασης Προγράμματος με επιπλέον δύο (2) προσλήψεις (ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία)

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο των οφειλών του Παππά Ματθαίου του Παναγιώτη, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελής)

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο των οφειλών της εταιρείας Κακογιάννη Κυριακή του Αναστασίου, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελής)

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους των οφειλών του Πολυμερόπουλου Κων/νου του Ιωάννη, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελής)

  1. Διαγραφή οφειλών για μισθώματα περιπτέρων συνολικού ποσού 687,90 € από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, που επλήγησαν από τον COVID19 για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και την με αριθμό Α 1025/11-02-2021 (ΦΕΚ Β΄538) Απόφαση του Υφυπουργείου Οικονομικών όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 655/22-02-2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελής)

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο των οφειλών της εταιρείας ΚΑΤΑΙ Ανώνυμη Τουριστική & Εμπορική εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του  Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελής)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ