Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 24-6-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             Άνω Λιόσια: 20-6-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 22243
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 24-6-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.26 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξωδικαστικό συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των: Ελένης συζ. Ιωάννη Μαρίνη 2. Αρτεμισίας συζ. Αντωνίου Ζάχαρη, 3α. Χρήστου Σύρμα του Ευαγγέλου, 3β. Γεωργίας Σύρμα του Ευαγγέλου, 3γ. Κων/νου Σύρμα του Ευαγγέλου, 4. Αικατερίνης Σιμόγλου του Βασιλείου, 5. Αναστασίου Κουλουριώτη του Παναγιώτη,  6. Ιωάννας Χαλιμούρδα του Κων/νου, μετά από άσκηση αίτησης και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την 1η περίπτωση, για λήψη σχετικής απόφασης.

 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ» Α.Μ.:95/2019, προϋπολογισμού μελέτης: 1.227.689,49 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 22175/19-6-19 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ 2016 (MIS 5000145) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016)» Α.Μ.:13Κ/2019 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 247.368,22€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 22333/20-6-2019 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 21819/14-6-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της εταιρείας EGRITOS GROUP – Συνεργασία Α.Ε.)» Α.Μ.:9/2019 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 21573/12-6-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»  Α.Μ.:112/2019 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 21574/12-6-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:113/2019 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 74.276,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ