Πρόσκληση 31ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-8-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 28-8-2020
Αριθ. Πρωτ.: 23253

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 31 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-8-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ
75/Α΄/30-3-20), με το παρακάτω θέμα:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα
πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] την ψήφο
σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις
σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω
θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.
Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην καταλυτική ημερομηνία (28-8-2020)
προθεσμίας καταχώρισης των αιτημάτων στο ΥΠΕΣ.