Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για την 16-9-2020 και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 11-09-2020
Αριθ. Πρωτ.: 24677

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 33 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-9-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.1217/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου για άσκηση Ανταίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων & καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των Αρκουδάρη Ελένης κλπ, κατά του Δήμου Φυλής, για την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία τους, κατά τη δικάσιμο στις 29-9-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

 1. Εισήγηση για τη χορήγηση παράτασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – AΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ» A.M. 95/2019

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ», Α.Μ.66/2018. 

  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)            

 

 1. Κατακύρωση η μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ » ΑΜ 35/2018 (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ) προϋπολογισμού 223.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)  δυνάμει του υπ’ αριθμ 22562/24-08-2020 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση η μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INFOPOINT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  » ΑΜ 22Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 52.700,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)  δυνάμει του υπ’ αριθμ 24249/08-09-2020  3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση η μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ » ΑΜ 5/2020 (Τ.Υ) προϋπολογισμού 64.992,12€ (συμπ/νου ΦΠΑ)  δυνάμει του υπ’ αριθμ 24250/08-09-2020 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση η μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONEΡ 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ » ΑΜ 111/2020 (Τ.Υ) προϋπολογισμού 74.396,28€ (συμπ/νου ΦΠΑ)  δυνάμει του υπ’ αριθμ 23942/04-09-2020  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 21004/30-07-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 55/2019 Τ.Υ προϋπολογισμού  98.332,00 (συμπ/νου ΦΠΑ

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ. 23311/31-08-2020 1ου Πρακτικού, υπ’ αριθμ. 23320/31-08-2020 2ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 24731/11-09-2020 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την  «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019» ΑΜ 30Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) προϋπολογισμού  222.437,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 24549/10-09-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022» ΑΜ 51/2020 Τ.Υ προϋπολογισμού 1.893.581,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

   

 1. Επικύρωση της αρ. 27/20 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

 

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ