Πρόσκληση 34ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 04-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 30-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 33013

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 34 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής και Καθορισμός της θητείας του.

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής και Καθορισμός της θητείας του.

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής και Καθορισμός της θητείας του.

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής και Καθορισμός της θητείας του.

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Δήμου Φυλής και Καθορισμός της θητείας του.

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Δήμου Φυλής και Καθορισμός της θητείας του.

 1. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού Έργου.

 1. Παράταση Μισθωτηρίου κας Βάθη Ελένης & Αναπροσαρμογή του ποσού μισθώματος για την στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Φυλής.

 1. Καθορισμός και χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φυλής 1. στην πλατεία Ηρώων και των οδών περιμετρικά αυτής στην Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, 2. στην πλατεία Λιάρου στο Αίθριο της Αττικής οδού στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου και 3. στην κεντρική πλατεία Φυλής στην Δημοτική Ενότητα Φυλής, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 1. Συνεργασία Δήμου Φυλής με την Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

 1. Εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη.

 1. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 222/2020 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για τη διενέργεια Δημοπρασίας για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 307/2020 Δ/νση Τ.Υ.

 1. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου με ανταποδοτικά οφέλη στο Ο.Τ. 69 της Δ.Ε. Ζεφυρίου Δήμου Φυλής.

 1. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.321/2020 μελέτης με τίτλο ‘’Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας οδού Αιγαίου Πελάγους Δήμου Φυλής’’, προϋπολογισμού 1.239.380,00€ με Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ