CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 35ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 12-10-2021

Αναρτήθηκε στις 11/10/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 08-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 32258

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 35    συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης, προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων και έλεγχος διαρροών Δήμου Φυλής» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», την με αρ. 22766/9-4-2020
  (ΦΕΚ 1386/Β΄/14-4-20) ΚΥΑ, δυνάμει του υπ’αριθ. 59582/9-7-21 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Φυλής» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», την με αρ. 22766/9-4-2020 ( ΦΕΚ 1386/Β΄/14-4-20) ΚΥΑ, δυνάμει του υπ’αριθ. 54329/25-6-21 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 1. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 1. Επικύρωση της αρ. 472/21 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Πολίτη Γεωργίου για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Στ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το υπ’αριθ. 7202/2018 Κλητήριο θέσπισμα κατά Δημοτικών Υπαλλήλων κατά τη δικάσιμο στις 27-9-21.
 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμα Ελένης-Αναστασίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Γ.Α.Κ. 31188/2019 & Ε.Α.Κ. 3946/2019) στις 6-10-20.
 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Ρεντούμη Ελένης για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Γ.Α.Κ. 119935/2018 & Ε.Α.Κ. 6184/2018) στις
  8-10-20.
 1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ» Α.Μ. 16/2021, Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 1. Παρατάσεις μισθωμάτων του Δήμου Φυλής επί των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής χρήση.
 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Φυλής και ορισμό μελών της.
 1. Έγκριση δαπάνης διακομιδής θανόντος από το εξωτερικό σε άπορους δημότες.
 1. Μεμονωμένη Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 971 ΑΘΛΗΤΙΚΑ της Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής με την προσθήκη και της χρήσης ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος των Χαράλαμπου Φουράκη του Νικολάου και Ελένης συζ. Φουράκη Χαράλαμπου, το γένος Ζαμπίθα Γρηγορίου, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους.
 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος των Κολοβού Βασιλικής, Κολοβού Εμμανουήλ, Κολοβού Δημοσθένη και Κολοβού Ελένης, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους.
 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος της Πλαβούκου Ξανθής συζ. Παναγιώτη το γένος Κουλουριώτη Ευαγγέλου για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής της.

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ