Πρόσκληση 35ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 4-6-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 31-05-2021
Αριθ. Πρωτ.: 14847

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 35 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (4η αναμόρφωση οικ. έτους 2021)

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Διαπίστωσης επάρκειας επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του οικονομικού φορέα «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», μέλους της ένωσης – προσωρινού αναδόχου οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, για τη διασφάλιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης και την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση αποκατεστημένων κυττάρων ΧΔΑ-ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων Φυλής – Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου και Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»- Τμήμα 2: «Ενεργειακή Αναβάθμιση» που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. Ενάριθμ. Έργου ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08500015), προϋπολογισμού 13.094.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ