Πρόσκληση 39ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 12-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 08-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 27531

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 39 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:45, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (5η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2020).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κων/νου για την παράστασή της, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) στη συζήτηση  της αίτησης (Γ.Α.Κ.:69618/2020) προσωρινής διαταγής της Παπαθεοδώρου Γραμματικής του Σταύρου  κατά του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’ αριθ.871/2020 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης των Συρινόγλου Ευθυμίας κλπ κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 20-10-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης της Γκιόκα Ανδρονίκης κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 20-10-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης του Μαρίνη Γεωργίου κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 27-10-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης της Παππού Ξανθής κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 27-10-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης της Παππού Ευγενίας κλπ κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 27-10-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, για τη νομική στήριξη πρώην υπαλλήλου του Δήμου Φυλής ενώπιον του ΣΤ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 21-10-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ.215/2020 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» προϋπολογισμού 74.400,00€.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης, τευχών διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 215/20, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€  (με Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4m3» Α.Μ. 226/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 173.600,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «Μίσθωση Ακινήτου για την χρήση του ως Κ.Α.Π.Η. στη Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής» Α.Μ. 12/2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «Μίσθωση Ακινήτου για την χρήση του ως Δημοτικό Γυμναστήριο στη Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής» Α.Μ. 11/2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «Μίσθωση Ακινήτου για την στέγαση του 3ου Ενιαίου Λυκείου Άνω Λιοσίων»       Α.Μ. 14/2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 26401/28-9-2020 Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Π.Υ. «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 139/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού  35.193,18€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ