Πρόσκληση 3ης /2021 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                       
ΤΗΛ.: 210-2411444                                                                                                                     
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ
email: dhmotenotf[email protected]

Φυλή, 19-03-2021
Αριθμ.Πρωτ.: 7298

 

ΠΡΟΣ                                
 Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3ης /2021 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς η με αρ. 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου  Κοινότητας στις   23-3-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ( Π.Ν.Π):

Α) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” ( ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) ”Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με το πιο κάτω θέμα:

  1. Ενημέρωση για τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου που θα λάβουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

  2. Ενημέρωση για την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.

  3. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής δαπανών που διενεργούνται από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε , έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dhmotenotfylis@gmail.com,την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης , λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο του 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση , θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης  συνεδρίαση, μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ