Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 22-01-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 18-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 940

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 3 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-1-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους της οφειλής της κας ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΑΧΡΕΤΖΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντης κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ εκτιμώμενης αξίας 10.407.741,94€ πλέον Φ.Π.Α., για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ-ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 155/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 26.000.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 308/ 11-1-2021 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟ-ΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 110/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 128.434,24€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 309/11-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 851/15-01-2021 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 15/2020 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.), προϋπολογισμού 3.730.113,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ 306/11-1-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» Α.Μ. 227/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 71.523,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ 334/11-1-2020 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 ΚΑΙ 2022» (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.) Α.Μ. 38/2020, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ 335/11-1-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Α.Μ. 30/2020 (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.), προϋπολογισμού 70.692,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 8ου 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 52/2020, προϋπολογισμός Μελέτης: 3.596.000,00€ (με Φ.Π.Α.). (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 94995)

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ