CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 40ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 02-11-2021

Αναρτήθηκε στις 1/11/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 29-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 34882

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 40    συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 02-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 1. Ανανέωση παράτασης του χρόνου διαρκείας εκκαθάρισης των υπό εκκαθάριση α) Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής (ΔΕΤΕΑΛΑ), β) Δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία Τουριστική Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Φυλής, γ) Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής (ΔΕΑΔΑΛ).
 2. Αποδοχή η μη του αιτήματος για Εξώδικο συμβιβασμό του Ζαφειρόπουλου Γεωργίου και κατάργηση δίκης ή μη, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
 3. Αποδοχή η μη του αιτήματος για Εξώδικο συμβιβασμό του Λογοθέτη Ιπποκράτη και κατάργηση δίκης ή μη, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
 4. Αποδοχή η μη του αιτήματος για Εξώδικο συμβιβασμό του Κόλλια Ιωάννη και της Κόλλιας Ιωάννας και κατάργηση δίκης ή μη, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
 5. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσάρτημα) της Εταιρείας της 1ης εταιρικής χρήσεως (13.08.2020 – 31.12.2020), που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ν. 4308/2014) της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής.
 6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσεως (13.08.2020-31.12.2020) της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής.
 7. Εκλογή θητείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση νομιμοποιητικών εγγράφων για υποβολή στην Τράπεζα Eurobank της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής.
 8. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κας Βερούτη Ευαγγελίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 39136/2021 & ΕΑΚ 7003/2021).
 10. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως άδειας εισόδου – εξόδου της επιχείρησης με επωνυμία καφφέ πλυντηρίου – αυτοκινήτων επίπλων ‘ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’ επί της οδού Φυλής 320 και Πλαπούτα στο ΟΤ400 της ΔΕ Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
 11. Παραχώρηση αναπηρικής Θέσης στάθμευσης (parking) στο όχημα με αρ. κυκλ. ΑΗΜ3302.
 12. Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» δυνάμει της αρ. 3/21 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής.
 13. Αποδοχή δύο (2) οχημάτων από το Δ.Δ.Δ.Υ. (ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ).

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ