CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 47ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 20-7-2021

Αναρτήθηκε στις 19/07/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 16-07-2021
Αριθ. Πρωτ.: 21596

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 47 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20-7-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρήσης οικ. έτους 2019.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (7η αναμόρφωση οικ. έτους 2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών  των κ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και κας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006, λόγω εξώδικου συμβιβασμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ»  Α.Μ. 198/2019. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: STAR ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.215/2020. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου για Ανάθεση Υπηρεσιών-Προμηθειών, που αφορούν την κατεπείγουσα αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη θέση ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ της Δημ. Ενότητας Φυλής, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 673/7-7-2021 Απόφασης Δημάρχου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών: «α) Επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού επεξεργασίας Πράξεων Εφαρμογής που είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας του Δήμου Φυλής, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του και συλλογή και ομαδοποίηση όλων των στοιχείων των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής και των διορθωτικών τους.  β)  Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου συμβατού με το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες του Δήμου, στο οποίο θα ενταχθούν  οι Κυρωμένες Πράξεις Εφαρμογής καθώς και οι διορθωτικές πράξεις αυτών για κάθε μία από τις Πολεοδομικές Ενότητες “Ζωφριά Ι” και “Ζωφριά ΙΙ”, με σκοπό την εκτύπωση των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα»  Α.Μ. 182/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 217/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 72.913,96€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ “ΛΙΒΑΔΙ” Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 231/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού  73.289,58€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση της αρ. 10/2021 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.  κα Πατρικίου Ευσταθία)

 

 1. Επικύρωση της αρ. 27/21 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.  κ. Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ