Πρόσκληση 4ης /2020 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                       
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                     
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

Φυλή, 24-04-2020
Αριθμ.Πρωτ.: 9735

 

ΠΡΟΣ                                
 Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4ης /2020 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 19:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

  1. Συζήτηση & Λήψη απόφασης για τον έλεγχο και την επάρκεια των πυροσβεστικών κρουνών ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

***Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ