Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 24η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ζεφύρι 19-04-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ. 15245
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η

                                           ΠΡΟΣ

                          Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                    Κοινότητας Ζεφυρίου

                           ……..……………………………………………………

                           ……..……………………………………………………

                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                  Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

         Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 24η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Ζεφυρίου”.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ