CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 50ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 27-09-2022

Αναρτήθηκε στις 26/09/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 23-09-2022
Αριθ. Πρωτ.: 32569

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις  27-9-2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 50  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής  για την αρ. 450/22 ειλημμένη απόφαση  της Ο.Ε. κατά την 49η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς), σύμφωνα με την αρ. Εγκυκλίου 374 Α.Π.: 39135/30-5-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητα Ζωής»

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στη συζήτηση της αιτήσεως της Καμπόλης Φανής κατά του Δήμου Φυλής,  στη δικάσιμο της 30-9-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος)

 1. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία )

 1. Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ. 35/2022).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια  κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» Α.Μ.37/2022.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ-ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΗΣ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα  Μισαηλίδου Ελένη)

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  196/2022, 193/2022 & 194/2022 ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑ-01 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε ‘’ΚΕΝΤΡΟ’’Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Μ. 55/2022 δυνάμει του υπ’ αριθμ 30884/12-09-2022  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του οικονομικού φορέα «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για τη διασφάλιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης και την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 4.472.820,12 € συμπ/νου Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ» Α.Μ. 13/2022 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Απόδοση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής Οικ. Έτους 2022.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Υπόλογος κ. Στουραϊτης Δημήτριος)

 1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη αναγκών δράσεων  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  YES: (Youth for European Solidarity) και ορισμός Υπολόγου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Συντονιστής του Προγράμματος κ. Βέλλης Γεώργιος)

 1. Επικύρωση της αρ. 21/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Γιαννή Ελπίδα)

 1. Επικύρωση της αρ.26/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ.  κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ