Πρόσκληση 51ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για την 01-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 27-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32858

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 51 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 1-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.13449/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική διαδικασία-Τμήμα Εμπορικό).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

  1. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Πανεπιστημίου Πειραιά με σκοπό την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στην βάση μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία )

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή Δημοτικών τελών Καθ/τας & Φωτισμού για επιχειρήσεις που διέκοψαν τη δραστηριότητα τους λόγω covid-19.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού χρόνου για την Π.Υ. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 11/2019 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με Α.Μ. 270/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ προϋπολογισμού 19.961,45 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021& 2022» με Α.Μ. 38/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Έγκριση γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της από 29.10.2020 11ης Συνεδρίασης για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.:207/2018, Ανάδοχος: Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – AΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ» A.M. 95/2019, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

9. Εισήγηση 1ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.Κ235Α , ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Μ.: 90Α/18)

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη, κατασκευή και συντήρηση διαφόρων οδών του Δήμου Φυλής» Α.Μ.207/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ