Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ για τις 28-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Άνω Λιόσια: 24-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 20399

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 5 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 28-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)                   Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα πιο κάτω θέματα:            

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της αποθήκης Logistics «PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της επιχείρησης παρασκευής ετοίμων γευμάτων ψυχρών ή εψημένων catering και γλυκών «FRESH WAYS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της επιχείρησης επαγγελματικού εργαστηρίου ξύλινων επίπλων και ξύλινων ειδών «ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που βρίσκεται επί της οδού 53ης, στο Ο.Τ.3084, ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου του εργαστηρίου γενικής ηλεκτρομηχανολογίας συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού «IPEL ΑΕΤΕ», που βρίσκεται επί της οδού Διυλιστηρίων 337, στο ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της μονάδας ανακυκλώσεως οικοδομικών μπάζων (ΑΕΚΚ) «ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr, την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                             

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ