CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 65ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 22-11-2022

Αναρτήθηκε στις 21/11/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 18-11-2022
Αριθ. Πρωτ.: 40146

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 22-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 65 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΘΕΟΔΩΡΟ Α. ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ, για την νομική εκπροσώπηση πρ. υπαλλήλου του Δήμου μας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά απόφασης της ΑΑΔΕ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Έγκριση 1ης Παράτασης του Συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 8ου 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», Α.Μ. 52/2020 Προϋπολογισμού Μελέτης : 3.596.000,00 με Φ.Π.Α. Ανάδοχος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση Υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων – Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» σύμφωνα με την με αριθμ. ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707 του Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, του Υπουργείου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – και του Υπουργείου ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και καθορισμός της Μεθόδου Υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ 235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.: 90Α/18 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VASARTIS SA.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση 6ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ 235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Μ.: 90Α/18).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της 15ης Συνεδρίας 27-7-2022 για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 38/2021, Ανάδοχος ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της 15ης Συνεδρίας 27-7-2022 για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 42/2021, Ανάδοχος ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 40015/17-11-2022 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» Α.Μ. 317/2016, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) & του Δήμου Φυλής  για την υπηρεσία: «Καθαρισμός χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στις γειτνιάζουσες με τον ΟΕΔΑ περιοχές του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ¨Α.Μ. 240/2021 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Μισαηλίδου Ελένη)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 217/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 1.925.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

       (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 162, Ο.Τ. 203, Ο.Τ. 188 Α ΚΑΙ Ο.Τ. 174 Α ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 5/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 693.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

       (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022»  με Α.Μ. 45Κ/2022 Δ/νση Κοιν. Υπ.,  προϋπολογισμού 170.686,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΡΑΞΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 215/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 109.988,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση του του υπ’ αριθμ. 37935/03-11-2022 1ου Πρακτικού του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 141/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 39856/16.11.2022 1ου Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 188/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη των Αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 33/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 37967/03-11-2022 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 248/2020 Τ.Υ.,  προϋπολογισμού 4.472.820,12€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 38886/10-11-2022 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση της Σύμβασης του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 249/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού  818.042,88€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει του υπ’αριθμ. 38583/08-11-2022 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 264/2021 Τ.Υ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 541.602,03€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 38568/ 08-11-2022 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Φυλής με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών και διάθεση ποσού 2.142,2 €.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δ/ντής κ. Τέγος Ιωάννης)

 1. Έγκριση δαπάνης για τις Θρησκευτικές εκδηλώσεις του Αγ. Στυλιανού στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου και διάθεση ποσού 595,51 €.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δ/ντής κ. Τέγος Ιωάννης)

 1. Απόδοση Δαπανών Εντάλματος Προπληρωμής που αφορά την Σκλαβούνου Ζαχαρούλα και το 14ο Συνέδριο της OTS στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 12/11/2022 και Απαλλαγή Υπολόγου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Υπόλογος κα Σκλαβούνου Ζαχαρούλα)

 1. Επικύρωση της αρ.34/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ.  κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ