Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για την 27-4-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 23-04-2020
Αριθ. Πρωτ.: 6991

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 6 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27-4-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κας Μπιθέλη Χ. Μαγδαληνής για τη σύνταξη και την κατάθεση αίτησης του Δήμου Φυλης και τη συζήτηση της ως άνω αίτησης, ενώπιον του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  1. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

  1. Έγκριση της με αρ. 42/2019 τεχνικής μελέτης με τίτλο: Αναβάθμιση Αγωνιστικού Χώρου Γηπέδου Ποδοσφαίρου ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ Δήμου Φυλής».

  1. Τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της εγκεκριμένης προς χρηματοδότηση πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

  1. Έγκριση του από 26-2-20 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Απεξήλωση και ανακατασκευή πλακών δαπέδων δύο αιθουσών κτηρίου 2 του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων» Α.Μ. 80/2015.

  1. Έγκριση του από 12-3-2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων – Εργολαβία Σ35» ανάδοχος “ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΕ”.

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου αποθηκευτηρίου επικινδύνων και μη αποβλήτων επί της οδού Διυστηρίων στο ΟΤ ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων.

  1. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΙΛΑΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΛΗ ΚΟΤΣΙΡΑ με κτηματολογικό αριθμο 014937 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 358 στην Πολεοδομική Ενότητα ΖΩΦΡΙΑ Ι της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

  1. Υποβολή αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης ποσού 37.236,88 € από τον Δήμο Φυλής προς την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για την καταβολή της μισθοδοσίας και του ΙΚΑ στις σχολικές καθαρίστριες για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο σχολικού έτους 2019-20.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ