Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ζεφυρίου στις 25 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 
Fax. 213 2038841
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΚΩΣΤΕΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ζεφύρι 22-06-2020
Αριθ. Πρωτ. 15980

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

    Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς η με αρ. συνεδρίαση του Συμβουλίου  Κοινότητας στις   25-6-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας , σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ( Π.Ν.Π)  Α) “ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” ( ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) ” Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ( ΦΕΚ 75/Α΄/  30-3-20), με το πιο κάτω θέμα:

  1. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχει προγραμματίσει ο Δήμος προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο των επιπτώσεων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, εκ μέρους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

     Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε , έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],την ψήφο σας ( υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης , λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

      Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο του 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση , θα ανακοινωθεί από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης  συνεδρίαση, μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ