Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 08-05-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 04-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 10303

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 7  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 8-5-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Καθορισμός όρων και υπογραφή σύμβασης «Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου» με τον ΟΑΣΑ, δυνάμει του υπ’αριθ. Α-6962/402/21-2-2020 του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
  1. Αποδοχή «Έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.
  1. Αποδοχή κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας,για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-2019», Α.Μ. 212/2019.
  1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάσασης ζημιών από τον σεισμό της 19-7-19», Α.Μ. 212/2019.
  1. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 149.016,00 ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των καθαριστριών, καθώς και εργασιών των σχολικών μονάδων για το έτος 2019-2020.
  1. Β΄ Κατανομή έτους 2020 ποσού 110.630,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορούς, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.
  1. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ με κτηματολογικό αριθμό 062101 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 466 στην Πολεοδομική Ενότητα ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

    Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

 

  Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ