Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Σ.Κ. Άνω Λιοσίων για τις 28-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Άνω Λιόσια 24-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 20398

 

               ΠΡΟΣ
Τα Μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 7 συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας, στις 28-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα πιο κάτω θέματα:  

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της αποθήκης Logistics «PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της επιχείρησης παρασκευής ετοίμων γευμάτων ψυχρών ή εψημένων catering και γλυκών «FRESH WAYS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της επιχείρησης επαγγελματικού εργαστηρίου ξύλινων επίπλων και ξύλινων ειδών «ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που βρίσκεται επί της οδού 53ης, στο Ο.Τ.3084, ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου του εργαστηρίου γενικής ηλεκτρομηχανολογίας συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού «IPEL ΑΕΤΕ», που βρίσκεται επί της οδού Διυλιστηρίων 337, στο ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της μονάδας ανακυκλώσεως οικοδομικών μπάζων (ΑΕΚΚ) «ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 

    Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimenanoliosion@gmail.com, την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

            Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

         

Ο Πρόεδρος

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΟΣΗΣ