CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 84ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 29-11-2021

Αναρτήθηκε στις 26/11/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 25-11-2021
Αριθ. Πρωτ.: 39341

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ.84 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» στο Δήμο Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

  1. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1ης  Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΟΔΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», με Α.Μ. 321/2020.   ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. και 1ης ΣΣΕ  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΖΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)», με Α.Μ. 279/2018.  ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΚΞΙΑ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

  1. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία του άρθρου 50 του Ν.4782/21 (που αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), όρων συμμετοχής, για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» Α.Μ 329/21. Προϋπολογισμός μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), 74.400,00 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Α.Μ. 33/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 38888/23-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 33830/22-10-2021 1ου και 2ου Πρακτικού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 93/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 744.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 38890/23-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 38485/22-11-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον Έλεγχο Προσκόμισης και  Εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATΕ PARK) ΣΤΟ Ο.Τ. 524 02 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 171/2021 Τ.Υ., Προϋπολογισμού 189.588,56€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 39076/24.11.20211ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον Έλεγχο Προσκόμισης και  Εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής για  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 179/2021 Τ.Υ., Προϋπολογισμού 148.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

  1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» με Α.Μ. 321/2021 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

     Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών   (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ