CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 87ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 7-12-2021

Αναρτήθηκε στις 6/12/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 03-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 40755

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 87 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:45 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (15η  Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2021).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Έγκριση Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2022.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Διαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3463/2006 από τους αρ. 236/2021 και 237/2021 βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν το Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 

 1. Υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για σύνταξη προτάσεων, κατάθεση και παράσταση σε δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για συζήτηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος (και σε τυχόν διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών έως 3-12-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.1471/2021 Απόφασης Δημάρχου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟ, για την παράστασή του επί ποινικής υποθέσεως, προς υποστήριξη κατηγορίας του Δημάρχου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατά της κατηγορουμένης Αικατερίνης Βλαζάκη, ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 22-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.1364/2021 Απόφασης Δημάρχου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), για κατάθεση προτάσεων επί Αγωγής του Μπουραϊμη Ανδρέα, κατά του Δήμου Φυλής, με καταληκτική ημερομηνία την 9-12-2021, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 

 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 

 1. Λήψη απόφασης για κατά συμβιβασμό αποζημίωση του ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΙΩΑΝΝΗ, για ζημία που υπέστη από υπαιτιότητα του Δήμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» με Α.Μ. 348/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 434.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τη  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  με Α.Μ. 325/221 Τ.Υ., προϋπολογισμού 992.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών για την κατεπείγουσα «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ», δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 1448/30-11-2021 Απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – AΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ» A.M. 95/2019            

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. επικύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 243/2021        Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.041.847,34 € με Φ.Π.Α. (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 183725)

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.349/2021 ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

   Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

 Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ