Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 24-02-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 19-02-2021
Αριθ. Πρωτ.: 4044

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 8 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24-2-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων & ορισμός υπολόγου.

  2. Α΄ Κατανομή έτους 2021 ποσού 110.630,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.

  1. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 211.743,99 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη εργασιών των σχολικών μονάδων για το έτος 2021

  1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου εργοστασίου πλαστικών συσκευασιών της επιχείρησης «ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 44ης, αρ. 6, στο Ο.Τ. 3068, ΒΙΟΠΑ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ