CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 94ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 28-12-2021

Αναρτήθηκε στις 26/12/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 24-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 44766

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 94 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022, μετά από την προσαρμογή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟ, για την παράστασή του ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών δια της Πταισματοδίκου Αχαρνών, επί ποινικής υποθέσεως (ΑΒΜ: Ε/2020/5444 & ΕΓ: 65-21/208), για σύνταξη & υποβολή εγγράφων εξηγήσεων του Δημάρχου, που θα υποβληθούν την 23-12-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.1622/2021 Απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθημνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, για σύνταξη γνωμοδότησης, & παράσταση σε διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, επί Αγωγών των: α) Σύρου Δημητρίου & Σύρου Λάμπρου Ο.Ε., β) Κόλλια Ιωάννη & Κόλλια Ιωάννας, γ) Μηλιώνη Κ.-Μηλιώνη Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. και δ) Αίτησης της Σοφιας συζ. Κυριάκου Περιμένη κλπ., δυνάμει της υπ’ αριθ.1662/2021 Απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για τη δυνατότητα παράτασης διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.1243/2-2-2016 Συμβάσεως Παραχώρησης Υπηρεσιών μεταξύ ΕΣΔΝΑ και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.-ΑΡΣΗ Α.Ε.», για υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.) που ευρίσκεται εντός της οργανωμένης εγκαταστάσεως διαχείρησης απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Δυτικής Αττικής, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, για μελοντικές ενέργειες ενώπιον δικαστηριων, του ΣτΕ και οιουδήποτε άλλου παραιτηθεί, καθώς και σε περαιτέρω ενέργειες ενώπιον διοικητικών αρχών στην Ελλάδα ή σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το θέμα της διαχειρίσεως των αποβλήτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Αποδοχή ή μη του Αιτήματος των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας Ειρήνης Ντίνου και Όλγας Ρεκουνιώτη για εξώδικο συμβιβασμό επί των με ΓΑΚ 3537/2020 & ΓΑΚ 3570/2020 Αγωγών τους στο Ειρηνοδικείο Αχαρν΄ών που αφορούν την υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει σε αυτές τα έξοδα κίνησης για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-7-2020 και εφεξής & λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματός τους, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΗΡΩΝ Α.Ε.», για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής της.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΗ κλπ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αίτησής τους.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΡΧΙΝΛΟΓΛΟΥ τ.γ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, μετά από άσκηση Αγωγής της.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ή ΦΩΤΟΥΛΑΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

 1. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Γ.2480) και απαλλαγή Υπολόγου υπαλλήλου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Υπόλογος κ. Τόλιας Κωνσταντίνος)

 1. Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Γ.0500) και απαλλαγή Υπολόγου υπαλλήλου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Υπόλογος κ. Τόλιας Κωνσταντίνος)

 1. Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Γ.525 & Γ. 526) και απαλλαγή Υπολόγου υπαλλήλου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Υπόλογος κ. Τόλιας Κωνσταντίνος)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.383/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 3.845.534,63 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.384/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.259.395,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.385/2021 μελέτης με τίτλο: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.223.204,33€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.386/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 107.800,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.387/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 982.497,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

 1. επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ηλεκτρονική Αποσφράγιση, Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Έλεγχος Αιτιολόγησης Προσφορών- για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.240/2021, Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.551.920,00€ (με Φ.Π.Α.).

(ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ : 183526)

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.349/2021, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ.44349/22-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

 1. Επικύρωση της αρ. 40/2021 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός)

 1. Επικύρωση της αρ. 41/2021 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 του ν.π.δ.δ

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ